prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej to dynamicznie rozwijająca się dziedzina prawa. Jest ona szczególnie istotna z punktu widzenia twórców. Ma na celu zabezpieczenie ich praw do tworzonych przez nich dzieł. Mowa tu nie tylko o malarzach, rzeźbiarzach czy muzykach. Prawo własności intelektualnej obejmuje swym zasięgiem także inne gałęzie życia i gospodarki i dotyczy także pracy grafików, programistów, inżynierów czy chemików.
W ramach tej dziedziny prawa, dzięki pomocy adwokata, możesz m.in.:

  1. stworzyć umowy zabezpieczające należne Ci wynagrodzenia oraz ochronę stworzonego dzieła;
  2. zweryfikować umowy, które otrzymałeś od osób, zamierzających wykorzystać Twoje dzieło w ich działalności;
  3. zarejestrować znak towarowy, który stworzyłeś;
  4. uzyskać wiedzę jak opatentować wynalazek albo zarejestrować wzór użytkowy lub wzór przemysłowy,
  5. uzyskać ochronę w sytuacji naruszenia Twoich praw autorskich czy własności intelektualnej na drodze polubownej lub sądowej, poprzez:

 

 1. a. domaganie się zaprzestania naruszeń,
  b. usunięcie skutków naruszenia Twoich praw,
  c. zapłatę odszkodowania,
  d. wydanie uzyskanych bezprawnie korzyści,
  e. nakazanie umieszczenia w prasie stosownego ogłoszenia.